ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

181

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

100

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 3 /2%
1.3. นร.21 - 40 12 /7%
1.4. นร.41 - 60 28 /15%
1.5. นร.61 - 80 23 /13%
1.6. นร.81 - 100 18 /10%
1.7. นร.101 - 120 16 /9%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

8

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

181

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

181

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

41

ตาราง

1,768

ห้องเรียน
-15
ตาราง

26,961

นักเรียน
-761
ตาราง
นร.ปฐมวัย

5,301

-53
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

18,698

-579
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,962

-129
ตาราง

181

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
100
กลาง
77
ใหญ่
4
ใหญ่พิเศษ
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -34.99

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -30.12

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

41.37

NT ป.3 (พอใช้) -0.6

สพฐ. 52.07

-10.7

ประเทศ 52.50

-11.13

ตาราง

74.65

RT ป.1 (ดี) 7.37

สพฐ. 77.22

-2.57

ประเทศ 77.28

-2.63

ตาราง

66

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ140 /77%
ปฐมวัย - ม.ต้น41 /23%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 100 /55%
ขนาดกลาง 77 /43%
ขนาดใหญ่ 4 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 100 /55%
ขนาดที่ 2 44 /24%
ขนาดที่ 3 25 /14%
ขนาดที่ 4 7 /4%
ขนาดที่ 5 5 /3%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565 (3,211 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2565 (955 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 514 /54%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 31 /3%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 1 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 252 /26%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 54 /6%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 76 /8%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 2 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 22 /2%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 2 /0%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • วีรพล สารบรรณ
 • ประจบ ดีพรม
 • นิรันดร์ แก้วฝ่าย
 • ธงชัย นนทสัต์
 • ภูวนิตย์ เดือนนิล
 • จุฑามณิ หอยตะคุ
 • วัชราภรณ์ ทีสุกะ
 • จันทนา จิตพิมพ์ อุทโย
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • ธงชัย นนทสัต์
 • ชินพงษ์ ทีสุกะ
 • รุ่งฤดี บุญจันทร์
 • รัชนี สมรฤทธิ์
 • ประพาฬ มีบาง
 • ศิริศักดิ์ อินทรศรี
 • อรปภา กวดวงษา
 • สวัสดิ์ แหวนเงิน
181 โรงเรียน

6 อำเภอ
ท่าอุเทน

42 โรงเรียน

ตาราง
บ้านแพง

26 โรงเรียน

ตาราง
ศรีสงคราม

44 โรงเรียน

ตาราง
นาหว้า

24 โรงเรียน

ตาราง
โพนสวรรค์

30 โรงเรียน

ตาราง
นาทม

15 โรงเรียน

ตาราง

22 เครือข่าย
กลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำสงคราม

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายแพงลำโขง

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายหนองแวง

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายโพนทองนาเข

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายไชยบุรี

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายอุเทนโนนตาล

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายท่าจำปา

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายเวินพระบาทรามราช

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายชายโขง

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายค้อพัฒนา

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายนาขมิ้น โพนบก นาใน

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายตำบลนาคำ

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายลำน้ำทวย

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายหนองซน ดอนเตย

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายนาทม

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายร่มสนธิ์

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายลำน้ำห้วยโคน

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายสามผง

6 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายลุ่มน้ำหนองสังข์

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายเสียวเหล่าพัฒนา

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายนางัว

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มเครือข่ายพระธาตุประสิทธิ์รวมใจ

8 โรงเรียน

ตาราง
ถนนศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
Version.2024.1.KAOPUNHOT